Algemene Voorwaarden

1. Boekingen
Najade Resort neemt in beginsel alleen boekingen voor hotelappartementen of hotelkamers in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Bij aankomst dient de huurder zich te legitimeren. Najade Resort behoudt zich het recht voor om een boeking van een persoon die jonger is dan 18 jaar oud alsnog te weigeren, ongeacht het recht op schadevergoeding vanwege onjuiste inlichtingen van de huurder omtrent zijn leeftijd. Najade Resort behoudt zich daarnaast het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Najade Resort zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te contro-leren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de be-vestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/ factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Najade Resort.

2. Boeken op lange termijn
Wilt u een hotelappartement of hotelkamer boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan verrichten wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering. Een voorreservering is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve boeking op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt. U kunt nog kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de factuur.

3. Boekingen van groepen
Er kunnen speciale (acceptatie)voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding en aan de ligging van de hotelappartementen ten opzichte van elkaar, terwijl doel en omvang ertoe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.

4. Prijs
De prijzen in de Najade Resortbrochure en op www.najaderesort.nl zijn niet bindend. Najade Resort behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energie-prijzen. Gedurende de looptijd van de Najade Resortbrochure, welke looptijd vermeld staat in de brochure, behoudt Najade Resort zich het recht voor om de kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/fac-tuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aan-biedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de beves-tiging/factuur door Najade Resort is verzonden.

5. Hotelappartement-informatie
Bij de huurprijs van ieder hotelappartement is inbegrepen:

 • Waterverbruik • Gas en elektriciteit • btw volgens de richtlijnen van de btw-administratie van het land van bestemming. Najade Resort behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere acties (bepaalde) bijkomende onderdelen uit te sluiten. De accommodaties kunnen verschillen m.b.t. de inrichting en de indeling.

6. Verplichte extra kosten
Los van de overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten op aanvraag van de huurder worden de navolgende kosten in rekening gebracht:

 • Eindschoonmaak a € 125,00, Tussentijdse schoonmaak bij een langer verblijf dan 7 dagen op de helft van het verblijf € 75,00 en zo verder. Deze extra schoonmaakkosten worden niet in rekening gebracht in geval een hotelkamer wordt gehuurd.
 • Toeristenbelasting en heffingen
 • Reserveringskosten

 Bij de (eind)schoonmaak is niet inbegrepen:

 • Afwassen
 • Bedden afhalen en eventueel gehuurd beddengoed en handdoeken Verzamelen
 • Afval in vuilniszak doen en in container deponeren. De twee sets sleutels die overhandigd zijn dienen beiden geretourneerd te worden, bij gebreke waarvan Najade Resort € 50,00 vervangingskosten in rekening brengt.

7. Toeristenbelasting en heffingen
De huurprijzen van de hotelappartementen en hotelkamers zijn exclusief toeristenbelasting en andere heffingen van overheidswege. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin het Najade Resort ligt. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximum aantal personen dat ten minste één nacht in de hotelappartementen verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

8. Reserveringskosten
De huurprijzen voor de hotelappartementen zijn exclusief reserveringskosten. De reserveringskosten per boeking bedragen € 29,50. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht bij de boeking van hotelkamers.

9. Huisdieren
Het meenemen van een huisdier/huisdieren is, zonder voorafgaande toestemming door Najade Resort, niet toegestaan. Indien toestem-ming wordt gegeven één of meerdere huisdieren mee te brengen, brengt dit extra schoonmaakkosten met zich mee. Wij berekenen per huisdier € 16,50 per weekend/midweek en € 24,50 per week (gekooi-de huisdieren gratis). Bij boeking en bij aankomst in het resort moeten de huisdieren aangemeld worden. Op dat moment wordt/worden direct een afspraak/afspraken gemaakt voor de extra schoonmaak, waarbij de gast aanwezig dient te zijn. Huisdieren zijn niet toegestaan in de centrale ruimten en voorzieningen. Uw huisdier dient vrij te zijn van ongedierte. Buiten uw hotelappartement is het verplicht uw hond aangelijnd te houden.

10. Betalingen
Binnen 2 weken na bevestiging van de boeking dient 50% van het boekingsbedrag voldaan te zijn. Indien men creditcardgegevens heeft afgegeven en niet betaald is binnen de twee weken na boeking dan is Najade Resort de creditcard te belasten. In geval van creditcard betalingen sprake is, is Najade Resort te allen tijde gerechtigd tot inzage in de originele creditcard en het correspondeerde identiteitsbewijs.

 1. Twee weken voor de aankomstdatum dient de resterende 50% voldaan te zijn. Indien een boeking binnen een tijdsbestek van 2 weken dan dient direct 100% van het boekingsbedrag te worden voldaan.
 2. Boekingsbedragen tot € 150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen.
 3. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen is sprake van direct verzuim en is Najade Resort gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verkla-ring aan de hoofdboeker. U bent aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen (buiten)gerechtelijke kosten vanwege de te-kortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die Najade Resort als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Najade Resort in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 4 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is of ondanks betaling nog een bedrag resteert, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

11. Wijzigingskosten
Indien u, na de totstandkoming c.q. bevestiging van de boeking, wij-zigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Najade Resort niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Najade Resort of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vóór aankomst in verband met een reeds gedane boeking berekent Najade Resort € 49,50 ter zake van wijzigingskosten. Deze kosten worden niet berekend indien u bijboekt of een wijziging doorgeeft die ziet op een periode waarin de reissom hoger is als gevolg van de periode van verblijf of wanneer u wijzigt van een hotelkamer naar een hotelappartement dat een hogere huurprijs kent. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere perio-de of hotelappartement/hotelkamer of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd. Indien u na de totstandkoming c.q. bevestiging van de boeking van meer dan één hotelappartement of hotelkamer het aantal geboekte hotelapparte-menten of hotelkamers wilt verminderen, gelden de annuleringsbe-palingen zoals vermeld in artikel 12 van deze voorwaarden.

 

12. Annuleringen
Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt in bepaalde gevallen dekking bij annulering die niet aan Najade Resort is toe te rekenen. Het is de verantwoordelijk-heid van huurder om zorg te dragen voor een verzekering. Het niet afsluiten van een verzekering komt voor rekening en risico van de huurder. Ter zake van annulering worden de volgende annulerings-kosten in rekening gebracht:

 

A. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van € 150,00.

B. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken vóór aanvang van het verblijf is 50% van de volledige huursom verschuldigd.

C. Bij annulering 2 tot 0 weken van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.

De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Najade Resort, waarbij Najade Resort zich het recht voorbehoudt om eventueel reeds betaalde bedragen te verrekenen met de annuleringskosten als om-schreven onder a, b en c.

13. Borg
Bij incheck wordt een borg van € 300,00 voor de hotelappartementen gerekend. Voor hotelkamers geldt geen borgsom. Wanneer het hotel-appartement/ de hotelkamer akkoord is bevonden accepteert de gast deze in de staat bij incheck c.q. aankomst, tenzij binnen 24 uur na het inchecken melding is gemaakt van een gebrek.

 

14. Aankomst en vertrek
Procedure vóór aankomst: U dient minimaal een week voor aan-komst uw aankomsttijd door te geven via info@najaderesort.nl. Op de dag van aankomst belt u één uur voor aankomst naar 0031 35 6929 001. Alleen dan kunnen wij garanderen dat wij op tijd aanwezig zijn om u in te checken.

Aankomstprocedure: Bij aankomst in het resort geeft u uw boekingsdocumenten, daaronder begrepen de documentatie als bedoeld in artikel 1, af en ontvangt u na check van betaling en borg de sleutel van het hotelappartement of de hotelkamer. U kunt vanaf 15.00 uur in de hotelappartementen of de hotelkamer gebruik maken. Vanaf 10.00 uur kan er gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten in het resort, tenzij voorafgaand aan uw verblijf sprake is van een tijde-lijke resortsluiting. Op de dag van vertrek dient u het hotelapparte-ment vóór 10.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van het hotelappartement/de hotelkamer. U kunt nog de gehele dag van vertrek gebruikmaken van alle faciliteiten in het resort, althans van de faciliteiten die zonder extra kosten gebruikt kunnen worden tijdens het verblijf, tenzij aansluitend aan uw verblijf een tijdelijke resortsluiting plaatsvindt.

15. Huishoudelijk Reglement
Teneinde het verblijf in het resort voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het resort vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de Receptie en is hier bijgevoegd.

Overtreding van het Huishoudelijk Reglement resulteert in een tekortkoming in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en kan verwijdering van het resort tot gevolg hebben, e.e.a. zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Najade Resort behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten op het resort. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor een resort tijdelijk te sluiten ofwel volledig aan één partij te verhuren. In dat geval zullen wij u in de gelegenheid stellen een omboeking te verrichten naar een ander resort of kosteloos te annuleren indien uw boeking door een resort-sluiting ofwel door voornoemde verhuur geen doorgang kan vinden. Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het resort worden uitgevoerd zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

16. Veiligheid bij water
Kinderen onder de 12 jaar mogen zich zonder begeleiding van een volwassene niet bij de steiger bevinden. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen, zwembandjes en/of een zwemvestje dragen bij de waterkant. Hierbij dient altijd een volwassene in de directe nabijheid te zijn. Zwemmen in de meren is niet toegestaan.

17. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Najade Resort bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Najade Resort, daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

18. Aansprakelijkheid
a) Najade Resort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze resorts;
 • het onklaar of buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het resort.

b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Najade Resort en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun ver-blijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen in het resort be-vinden, alsmede voor alle schade die veroorzaakt is door een dier en/of zaak die zij onder zich hebben c.q. meebrengen.

c) Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het hotelappartement of de hotelkamer kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. Deze kosten worden berekend in aanvulling op de kosten als omschreven in artikel 6 van deze voorwaarden

d) Indien overeengekomen is dat de gast zelf uitcheckt en er blijkt achteraf schade te zijn, dan meldt Najade dat binnen 2 dagen en verrekent Najade deze met de borg. Indien er geen toerekenbare schade is ontvangt de gast direct na uitcheck of, in geval de gast zelf uitcheckt, binnen twee weken na vertrek de borg retour op een door hem doorgegeven rekeningnummer, dan wel wordt de borg teruggestort op de creditcard.

 

19. Klachten
Mocht u klachten hebben over de dienstverlening van Najade Resort dan dient deze klacht tijdens het verblijf te worden gemeld. Mocht de klacht alsdan niet tot tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u tot uiter-lijk twee weken na vertrek uit het resort de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@najaderesort.nl of per post aan Najade Resort, Oud-Loosdrechtsedijk 243, 1231 LX Loosdrecht.

 

20. Foto’s en video’s
Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezelt of zich door zijn of haar toedoen op het resort bevindt, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staan die (op)genomen werd voor afbeeldingen bestemd voor een Najade Resortpublicatie en/of voor weergave op een internetsite van Najade Resort, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

21. Onderhoud
Indien zich goederen/zaken in het gehuurde bevinden die naar het oordeel van Najade Resort onderhouden/ gerepareerd/vervangen moeten worden dan kan het Najade Resort personeel of bedrijven die door Najade Resort zijn ingeschakeld op elk moment het gehuurde betreden om dit uit te voeren.

 

22. Andere activiteiten
Wanneer op verzoek van de gast andere diensten worden afgenomen, ongeacht de vraag of sprake is van een reservering voor of na de boekingsbevestiging, stemt de gast er uitdrukkelijk mee in dat Najade Resort deze diensten krachtens lastgeving in de zin van artikel 7:414 e.v. BW zal organiseren/realiseren. Najade Resort zal op naam van de gast de door de gast gewenste extra dienst/activiteit organiseren/ realiseren. Najade Resort belast de kosten voor deze dienst/activiteit door aan de gast. De prijzen voor deze diensten en het loon voor de lastgeving zijn de gast in dit kader bekend op het moment dat de extra dienst/activiteit krachtens lastgeving door Najade Resort zal worden georganiseerd/gerealiseerd.

 

23. Koop op afstand
In geval sprake is van een koop of afstand als bedoeld in artikel 6:230m e.v. BW heeft uitdrukkelijk te gelden dat alle diensten van Na-jade Resort betrekking hebben op terbeschikkingstelling van accommodatie en overige vrijetijdsbesteding als bedoeld in artikel 6:230p sub e BW, zodat de gast niet het recht heeft de overeenkomst te ont-binden zonder opgaaf van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. E.e.a. tenzij in deze voorwaarden anders is omschreven.

 

24. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Najade Resort. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Najade Resort zijn wijzigingen voorbehou-den. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Najade Resort (te vinden op www.najaderesort. nl) is leidend. Indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (di-gitale) drukfouten binden Najade Resort niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties.

 

25. Recht
Op al onze boekingen is het Nederlandse recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.